Joniškio rajono savivaldybė
2022 m. sausio 25 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skelbiama atranka į Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą

Joniškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatais, patvirtintais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 sprendimu Nr. T-261, skelbia atranką į Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO).

NVO taryba sudaroma iš 9 narių laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių – savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių – nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. NVO tarybą sudaro ir jos sudėtį keičia savivaldybės taryba.  NVO tarybos narių kadencijos trukmė yra dveji metai.  

Kviečiame juridinį statusą turinčias NVO raštu (galima pateikti skenuotą raštą elektroninėmis priemonėmis) pasiūlyti po vieną atstovą. Jeigu bus pasiūlyta daugiau asmenų, bus organizuojamas NVO atstovų susirinkimas, kurio metu balsavimo būdu išrenkami 5 NVO atstovai į NVO tarybą.

Raštą (nurodant atstovo vardą, pavardę, jo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą) kartu su NVO įstatų/nuostatų kopija prašome pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijai (Livonijos g. 4, Joniškis) iki 2019 m. sausio 24 d. 17.00 val. arba el. paštu savivaldybe@joniskis.lt. Jei organizacijai atstovaus ne vadovas, pridedamas atstovavimo pagrindas.

NVO taryba:

1. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO stiprinimo;
2. dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;
3. dalyvauja savivaldybei atliekant analizę dėl savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;
4. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse NVO plėtros politikos klausimams svarstyti;
5. kas dveji metai viešai skelbia savivaldybės interneto svetainėje NVO tarybos veiklos ataskaitą;
6. vertina NVO projektų paraiškas, pateiktas pagal savivaldybės tarybos patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansinės paramos skyrimo;
7. skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias NVO, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;
8. inicijuoja NVO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais klausimais;
9. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas.

Prie nevyriausybinių organizacijų nepriskiriamos:

1) politinės partijos;
2) profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai;
3) įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams;
4) susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys;
5) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos;
6) šeimynos.

Informacija teikiama telefonu 8 671 45 855 arba el. paštu rasa.birutyte@joniskis.lt.    

 NVO tarybos sekretorė Rasa Birutytė

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook