Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. rugsėjo 17 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Gyventojams taikomos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą lengvatos

Joniškio rajono savivaldybės administracija primena gyventojams apie taikomas lengvatas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos apraše, patvirtintame Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-26, nustatyta vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo lengvatų taikymo tvarka.

Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji už savivaldybės teritorijoje negyventą laikotarpį, ne trumpesnį nei 30 kalendorinių dienų (nepertraukiamo laikotarpio), už einamųjų ataskaitinių metų laikotarpį,  perskaičiuojama tiems fiziniams asmenims, kurie pateikia savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos nustatytos formos prašymą (1, 2 priedai) ir aplinkybes patvirtinančius dokumentus, surašytus valstybine kalba (3 priedas). Išimtis taikoma besimokantiems mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, jiems lengvata suteikiama vieneriems ataskaitiniams mokslo metams (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.).

Pažymėtina, kad lengvata suteikiama rinkliavos pastoviajai dedamajai, kuri perskaičiuojama tik už einamųjų metų laikotarpį.

Lentelėje pateikiame dokumentų, patvirtinančių teisę gauti lengvatą sąrašą:

LENGVATA

REIKALINGI PATEIKTI DOKUMENTAI

Atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietose

Prašymas (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir pažyma iš įkalinimo įstaigos

Besigydantiems sveikatos priežiūros įstaigų stacionaruose arba apgyvendintiems ar slaugomiems stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose

Prašymas (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir pažyma iš sveikatos priežiūros / globos / auklėjimo / slaugos įstaigos

Besimokantiems ne savivaldybės teritorijoje esančių mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose

Prašymas (Tvarkos aprašo 2 priedas) ir pažyma iš mokymo įstaigos apie mokymąsi

Besimokantiems savivaldybės teritorijoje esančių mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose

Prašymas (Tvarkos aprašo 2 priedas) ir pažyma iš mokymo, ugdymo įstaigos apie mokymąsi ir gyvenimą bendrabutyje

Atliekantiems privalomąją karo tarnybą

Prašymas (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir pažyma iš įstaigos, kurioje atliekama privalomoji karo tarnyba

Išvykusiems stažuotis ar dirbti

Prašymas (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir pažyma iš darbovietės (kartu su tėvais išvykusiems vaikams, įvaikiams, globojamiems vaikams iki 2 metų, pateikiama gimimo liudijimo kopija).

Vaikams, augantiems šeimose, turinčiose 3 ir daugiau vaikų (įvaikių, globojamų vaikų)

Prašymas (Tvarkos aprašo 4 priedas)

Nenumatyta šiame Tvarkos apraše

Laisvos formos prašymas ir prašymą pagrindžiantys dokumentai (sąskaitų kopijos, sutarčių kopijos, kvitų kopijos, pažymos iš ikimokyklinės įstaigos ir kt.)

Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos apraše nenumatytų atvejų gyventojas turi teisę pateikti laisvos formos prašymą ir prašymą pagrindžiančiais dokumentais. Šiuo atveju sprendimą dėl  lengvatos taikymo išimties tvarka priima Joniškio rajono savivaldybės taryba.

Prašymus taikyti nustatytas lengvatas priima, vietinės rinkliavos pastoviąją dedamąją perskaičiuoja ir gyventojus konsultuoja  Buhalterinės apskaitos skyriaus aplinkos gerinimo specialistė Olgai Vaičiulevičienei.

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad karantino laikotarpiu  gyventojams konsultacijos teikiamos tik telefonu (8 426)  56 320 arba el. paštu olga.vaiciuleviciene@joniskis.lt.

Prašymai taikyti lengvatas priimami elektroniniu būdu el. paštu olga.vaiciuleviciene@joniskis.lt. Minėtus prašymus galima palikti Joniškio rajono savivaldybės pastato prieigose prie skelbimų lentos įrengtoje specialioje dėžutėje dokumentams arba savo gyvenamosios vietos seniūnijoje bei  atsiųsti paštu adresu Livonijos g. 4, Joniškis.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašą rasite čia.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook