Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Paveldo objektai

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena

Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ste­bė­se­ną su­da­ro:

  • kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų pe­ri­odi­nė ap­žiū­ra, ste­bint būk­lę, jos ki­ti­mą ir kitimą lemiančias priežastis;
  • kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų pe­ri­odi­nis būk­lės ir jos ki­ti­mo fik­sa­vi­mas;
  • kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ir jų te­ri­to­ri­jų ver­tin­gą­sias sa­vy­bes nai­ki­nan­čių ar ža­lo­jan­čių bei kitaip objektų būklę įtakojančių po­vei­kių ver­ti­ni­mas;
  • kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų būk­lės, jos ki­ti­mo, poveikių vertinimo apibendrinimas ir prog­no­za­vi­mas.

Sa­vi­val­dy­bės pa­vel­do­sau­gos specialistas ne re­čiau kaip kar­tą per penkerius me­tus, va­do­vau­da­masis Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ar vie­to­vių ap­žiū­ros, būk­lės fik­sa­vi­mo ir ty­ri­mo at­li­ki­mo už­tik­ri­ni­mo tai­syk­lė­mis bei Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to būk­lės tik­ri­ni­mo tai­syk­lė­mis, ap­žiū­ri valstybės saugomą ir savivaldybės kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą ir fik­suo­ja jo būk­lę, kau­pia su tuo su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją ir tei­kia ją de­par­ta­men­tui.

Fik­sa­vi­mo me­tu nu­sta­to­mas kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to  būklės ki­ti­mas (objekto fizinė būklė, objekto nustatytųjų vertingųjų savybių būklė ir objekto aplinkos būklė ly­gi­na­mos su ankstesnių apžiūrų metu bei nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotomis būklėmis).

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklės

Joniškio rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų registras

2012 m.2013 m., 2014m., 2015 m.

Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas kultūros paveldo apsaugai

2014 m., 2015 m.


Joniškio rajono Valstybės ar savivaldybės saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų stebėsenos 2012-2016 m. planas

Joniškio sinagogų kompleksas

Joniškio rajono kilnojamosios kultūros vertybės

Žydų kultūros paveldo objektai, rekomenduotini įtraukti į Žydų kultūros kelio maršrutą

Kultūros paveldo vertybių paieškos sistema

Institucijos susijusios su paveldosauga

Kultūros ministerija
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Kultūros paveldo centras

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2017-01-19 05:37:20